தோழர் பாபு (ராமசாமி காளிமுத்து – அவர்கள் – தம்பனைச்சோலை)
மலர்வு – 1955.12.08
உதிர்வு – 2017.01.26